Skrátená práca

Zamestnávateľ

Oprávnený žiadateľ

O podporu v čase skrátenej práce môže žiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa považuje za zamestnávateľa podľa § 7 zákona o sociálnom poistení. Na účely poskytovania podpory v čase skrátenej práce sa za oprávneného žiadateľa považuje zamestnávateľ, ktorý je povinný poskytovať zamestnancovi príjem zo závislej činnosti na základe pracovného pomeru alebo právneho vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Oprávnená cieľová skupina – zamestnanci

Zamestnávateľ môže žiadať o podporu v čase skrátenej práce na pracovné miesto zamestnanca, ktorý je:

 • v pracovnom pomere
 • v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu

V prípade zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nie je možné uplatniť poskytnutie podpory.

Systém skrátenej práce sa nevzťahuje na osoby v štátnozamestnaneckom pomere, sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl apod.

Zároveň musí zamestnanec spĺňať niekoľko podmienok (ku dňu podania žiadosti):

Podmienky poskytnutia podpory

Zamestnávateľ
 • status zamestnávateľa
 • žiada o podporu na oprávnenú cieľovú skupinu zamestnancov
 • je v čase skrátenej práce vplyvom vonkajšieho faktora
 • má podpísanú dohodu so zástupcami zamestnancov /zamestnancom (ak u zamestnávatelia nepôsobia zástupcovia zamestnancov), ktorá ho oprávňuje požiadať o podporu (prípadne súhlas rozhodcu)
 • zamestnávateľovi nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory
 • odviedol (ku dňu podania žiadosti) poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania tejto povinnosti, najmenej 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti
 • nežiada o podporu, ak mu je vyplácaný iný príspevok na ten istý účel alebo na tie isté mzdové náklady
 • splnil lehotu na podanie žiadosti

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ má povinnosť zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora v čase skrátenej práce, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu na strane zamestnanca (výpoveď daná zamestnancom, okamžité skončenie pracovného pomeru, výpoveď z dôvodu straty schopnosti vykonávať prácu).

Po uplynutí obdobia udržateľnosti pracovného miesta sa vykoná kontrola prostredníctvom informačného systému Sociálnej poisťovne. Poskytovateľ podpory môže rozhodnúť o povinnosti vrátiť podporu do dvoch rokov odo dňa nesplnenia povinnosti.

Kto poskytuje podporu

Ak je vonkajším faktorom mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť:

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa nachádza pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory. Ak žiada o poskytnutie podpory na pracovné miesta nachádzajúce sa v územných obvodoch viacerých úradov, podporu poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo zamestnávateľa (ak je právnickou osobou) alebo podľa trvalého pobytu (ak je fyzickou osobou).

Ak je vonkajším faktorom okolnosť vyššej moci alebo iný vonkajší faktor, ktorý zamestnávateľ nemohol ovplyvniť:

ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Doba poskytovania podpory

Podpora sa poskytuje za kalendárny mesiac za obdobie skrátenej práce, tzn. od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa, do skončenia tohto obmedzenia.

Zamestnávateľovi môže byť poskytovaná podpora v úhrne najviac 6 mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak bude činnosť zamestnávateľa obmedzená vplyvom vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav alebo mimoriadna okolnosť, môže byť nariadením vlády obdobie poskytovania podpory predĺžené.

Žiadosť o poskytnutie podpory

Zamestnávateľ podáva žiadosť do elektronickej schránky úradu alebo ústredia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk.

Žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť sa podáva za každý kalendárny mesiac zvlášť.

Žiadosť obsahuje:
 • identifikačné údaje žiadateľa
 • názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa
 • uvedenie vonkajšieho faktora
 • začiatok obmedzenia činnosti
 • celkový počet zamestnancov
 • počet zamestnancov, ktorým nemôže prideľovať prácu
 • údaje o zamestnancoch
 • celkovú požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac
 • číslo účtu zamestnávateľa
 • vyhlásenie zamestnávateľa, že spĺňa podmienky poskytnutia podpory na podanie žiadosti
 • prílohy:

Ak je žiadateľom športová organizácia, ktorá zamestnáva len zamestnancov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, na vyzvanie úradu / ústredia zamestnávateľ predloží:

Ak má zamestnávateľ viac organizačných zložiek alebo prevádzkarní, údaje o jednotlivých zamestnancoch vypĺňa v žiadosti samostatne za každú.

Proces schvaľovania žiadosti

Všeobecné procesné pravidlá upravuje správny poriadok.

Po doručení elektronickej žiadosti o poskytnutie podpory na príslušný úrad alebo ústredie sa žiadosť zaeviduje do informačného systému, ktorý automaticky preverí žiadateľa. Následne zamestnanci úradu vykonajú kontrolu žiadosti a jej príloh a posúdia splnenie podmienok pre poskytnutie podpory. Na základe predložených dokladov preveria aj oprávnenosť vonkajšieho faktora.

V prípade, ak sa pri kontrole predloženej žiadosti zistia nedostatky, ktoré môže žiadateľ doplniť, úrad / ústredie pošle žiadateľovi do elektronickej schránky výzvu na doplnenie údajov s lehotou 7 dní. Ak v stanovenej lehote doklady nepredloží, konanie bude zastavené.

Ak úrad / ústredie schváli žiadosť v plnom rozsahu, žiadateľovi sa poskytne podpora priamo, bez písomného vyhotovenia rozhodnutia. V ostatných prípadoch mu bude doručené písomné rozhodnutie. Úrad / ústredie môže rozhodnúť o podpore aj v zníženom rozsahu, napr. v prípade, ak zamestnávateľ už poberá iný príspevok na mzdy zamestnancov. O neposkytnutí podpory rozhodne v prípade, ak pri preskúmaní žiadosti dospel k názoru, že neboli splnené všetky podmienky.

O poskytnutí podpory rozhodne úrad / ústredie do 10 dní od doručenia žiadosti. Úrad / ústredie vyplatí podporu zamestnávateľovi tretí pracovný deň po poskytnutí finančných prostriedkov zo Sociálnej poisťovne.

Odňatie, zníženie a vrátenie podpory

Ak sa spätnou kontrolou po poskytnutí podpory zistí, že zamestnávateľ nesplnil všetky podmienky, a teda bola mu poskytnutá podpora neoprávnene, úrad / ústredie rozhodne o jej odňatí.

V prípade poskytnutia vyššej podpory ako zamestnávateľovi patrila, úrad / ústredie rozhodne o jej znížení. Napríklad ak zamestnávateľ žiadal o podporu na zamestnanca, ktorý nemal vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci rok.

Ak zamestnávateľ nesplnil podmienku zachovania pracovného miesta najmenej 2 mesiace po poskytnutí podpory, úrad / ústredie rozhodne o povinnosti ju vrátiť.

Zamestnávateľ, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vrátiť podporu poskytnutú v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.