Skrátená práca

Vyhlásenie o prístupnosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.skratenapraca.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • V rámci grafickej verzie sa farba používa ako jediný vizuálny prostriedok, ktorý poskytuje informáciu o hypertextových odkazoch. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
  • Pre zverejnené videá nie sú dostupné titulky [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (pre médiá nahraté vopred)]
  • Nadpisy v PDF dokumente nie sú sémanticky definované ako nadpisy [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Vizuálne zobrazenie textu v PDF dokumente má kontrastný pomer menší ako  4,5 : 1 [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Dokument PDF nemá definovaný názov [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Používateľ nie je pomocou čítača obrazovky informovaný o tom, či je obsah patriaci
   pod záložky rozbalený alebo zbalený (cookies lišta). [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, rola, hodnota]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • V rámci css štýlov sa vyskytuje px pri zadávaní veľkosti písma. [Pravidlo bodu 2.2 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
  • Textový opis odkazu nie je doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno. [Pravidlo bodu 4.1. prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 19.1.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 9.1.2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: web@employment.gov.sk. Správcom webového sídla a jeho prevádzkovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pán Ľubomír Straka z odboru riadenia IKT.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.