Skrátená práca

Časté otázky

Oprávnený žiadateľ a cieľová skupina zamestnancov

Podpora v čase skrátenej práce sa poskytuje na zamestnanca, ktorý je so zamestnávateľom v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, a to bez ohľadu na dĺžku a rozvrhnutie pracovného času. Po splnení zákonom stanovených podmienok tak nie sú vylúčení zamestnanci, ktorí pracujú u zamestnávateľa na kratší pracovný čas.

Doba, na akú je pracovný pomer uzavretý, nie je pre poskytnutie podpory rozhodujúca, pokiaľ sú splnené všetky zákonné podmienky. Zamestnávateľ je však povinný zachovať pracovné miesto najmenej 2 mesiace po skončení mesiaca, za ktorý mu bola poskytnutá podpora. Táto povinnosť sa nevzťahuje na miesto, na ktorom došlo k ukončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca.

Keďže ide o platenú prekážku v práci na strane zamestnanca, nie zamestnávateľa, v tomto období na nich zamestnávateľ nemôže dostávať podporu v čase skrátenej práce.

Ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky, podpora sa poskytuje zamestnávateľovi na zamestnanca bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť.

Ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky, je možné poskytnúť podporu aj zamestnávateľom so sídlom mimo SR.

Do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú aj zamestnanci na materskej / rodičovskej dovolenke, avšak počas jej trvania nie je možné na týchto zamestnancov čerpať podporu v čase skrátenej práce, keďže u nich nenastala prekážka v práci na strane zamestnávateľa.

Žiadosť o poskytnutie podpory je oprávnený podať zamestnávateľ aj za časť podniku. Ak má zamestnávateľ časti (prevádzkareň, organizačná zložka), ktoré nie sú zamestnávateľom, obmedzenie činnosti sa určuje v každej z nich samostatne. Ak má zamestnávateľ časť, ktorá je zamestnávateľom, žiadosť podáva sama za seba. Určenie obmedzenia činnosti zamestnávateľa vychádza z počtu zamestnancov takto určeného zamestnávateľa. Výpočet zohľadňuje u každého zamestnanca jeho týždenný pracovný čas, počet hodín prekážky v práci a jeho priemerný zárobok.

Podpora v čase skrátenej práce sa poskytuje len na zamestnanca, ktorý je so zamestnávateľom v pracovnom pomere. To znamená, že v prípade agentúrnych zamestnancov, by musela o podporu požiadať priamo agentúra.

Ak je žiadateľ zamestnávateľom na účely zákona o sociálnom poistení, zamestnáva svojho zamestnanca v pracovnom pomere (nie napr. v štátnej službe, na dohodu apod.) a spĺňa podmienky poskytnutia podpory, môže o podporu požiadať. Zo systému skrátenej práce sú vyňatí štátni zamestnanci, sudcovia, prokurátori a príslušníci ozbrojených síl.

Jednou z podmienok poskytnutia podpory je, aby zamestnávateľ ku dňu podania žiadosti odviedol poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania tejto povinnosti, najmenej však 24 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ  žiada o poskytnutie podpory.  Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak sú zamestnávateľovi povolené splátky dlžných súm, ktoré sa nestali splatnými.

  • zamestnanci vo výpovednej dobe a zamestnanci, ktorí pracujú u zamestnávateľa menej ako jeden mesiac
  • fyzické osoby, ktoré majú so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
  • osoby v štátnozamestnaneckom pomere, sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl apod.
  • samostatne zárobkovo činné osoby, ak nie sú zamestnávateľom

Pod časťou zamestnávateľa pre účely podpory v čase skrátenej práce rozumieme organizačnú zložku alebo prevádzkareň. Podľa Obchodného zákonníka sa pod organizačnou zložkou podniku rozumie organizačný útvar podniku. Pri prevádzkovaní organizačnej zložky podniku sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o organizačnú zložku podniku. Pre poskytnutie podpory je nutné, aby organizačná zložka bola zapísaná v obchodnom registri. Podľa Obchodného zákonníka sa pod prevádzkárňou rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkárne alebo iné rozlišujúce označenie. Pre poskytnutie podpory je nutné, aby prevádzkareň bola zapísaná v živnostenskom registri.

V prípade vonkajšieho faktora, ktorý je iný ako mimoriadna situácia, výnimočný, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, o podpore rozhoduje osobitná komisia ústredia práce. Podpora sa poskytuje na základe rozhodnutia vydaného v správnom konaní. Keďže rozhodnutie je individuálny správny akt a daný prípad sa posudzuje individuálne, nie je možné vopred určiť výsledok správneho konania bez zistenia presného a úplného skutkového stavu. Ak na základe predložených dokladov bude opisovaný stav spĺňať zákonné znaky vonkajšieho faktora (má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť ani mu predísť a má negatívny vplyv na prideľovanie práce) a žiadateľ splní všetky zákonom stanovené podmienky, bude podpora v čase skrátenej práce zamestnávateľovi poskytnutá.

Výška podpory

V prípade, ak zamestnávateľ požiada o podporu v čase skrátenej práce, Zákonník práce vylučuje uplatnenie akýchkoľvek dohôd vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy, ak upravujú nároky zamestnancov v menšom rozsahu ako zákon o poskytnutí podpory. To znamená, že aj keď sa zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov dohodli na poskytovaní náhrady mzdy v čase prekážok v práci vo výške nižšej ako je 80 % priemernej mzdy zamestnanca, táto dohoda sa neuplatní a zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške najmenej 80 % jeho priemerného zárobku.

Súhrnná výška podpory pre zamestnávateľa za kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčet podpory za každého zamestnanca, ktorý bol dotknutý obmedzením činnosti zamestnávateľa a spĺňa podmienky.

Úrad / ústredie rozhodne o podpore do 10 dní od začatia konania (začína sa dňom podania elektronickej žiadosti do schránky poskytovateľa podpory). Nasledujúci pracovný deň po vydaní rozhodnutia, podáva úrad / ústredie žiadosť o postúpenie finančných prostriedkov na Sociálnu poisťovňu, ktorá tak učiní do 3 dní. Úrad / ústredie poskytne žiadateľovi podporu tretí pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou.

Ak zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, je povinný poskytnúť zamestnancovi za čas trvania prekážky náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku. Zamestnávateľ nemôže zamestnancovi vyplatiť nižšiu sumu. V prípade, ak podpora nebude poskytnutá, patrí zamestnancovi náhrada mzdy podľa odsekov 1 až 4 § 142  alebo § 250b ods. 8 Zákonníka práce. V prípade vyplatenia vyššej mzdy zamestnancovi ako mu patrila, je možné aplikovať § 131 ods. 2 písm. h) Zákonníka práce, tzn. zamestnávateľ môže zraziť zo mzdy zamestnanca náhradu mzdy alebo jej časť, na ktorú zamestnancovi nevznikol nárok. Zákonník práce umožňuje aj doplatenie náhrady mzdy po neschválení žiadosti. Je na zamestnávateľovi akú možnosť zvolí.

Nie, ak zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy v sume najmenej 80% jeho priemerného zárobku.

Podmienky systému skrátenej práce

Nie. Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce platí len zamestnávateľ, a to v sadzbe 0,5% z vymeriavacieho základu, o ktorú sa znižuje sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti.

Systém poskytovania podpory v čase skrátenej práce je zavedený ako stály, stabilný, predvídateľný a zákonom garantovaný nástroj pasívnej politiky trhu práce. Predstavuje právne nárokovú podporu, ktorá je účelovo určená na náhradu mzdy zamestnanca v čase skrátenej práce. Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory. Ostatné podmienky, mechanizmus poskytovania ani výška podpory sa nemenia v závislosti od závažnosti vonkajšieho faktora. Prípadnú zmenu podmienok je možné realizovať len novelizáciou zákona o podpore v čase skrátenej práce.

Systém podpory v čase skrátenej práce sa vzťahuje na celú ekonomiku a všetky sektory bez vytvárania osobitnej schémy podpory pre špecifické odvetvia hospodárstva.

Zákonník práce nebráni, aby sa zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov vopred dohodli na pravidlách, ktoré sa uplatnia v prípade prekážky v práci. V prípade dohody so zamestnancom musí byť posúdená aj otázka jej uzavretia podľa § 17 ods. 1 Zákonníka práce: „Právny úkon, ktorým sa zamestnanec vopred vzdáva svojich práv, je neplatný.“ Postačuje v každom kalendárnom mesiaci predložiť rovnakú dohodu viažucu sa k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa z toho istého dôvodu. V praxi dôležitý bude aj obsah dohody napr. z hľadiska času jej účinnosti, t. j. že pokrýva celú dobu obmedzenia činnosti a že v čase opätovného predloženia je táto dohoda ešte účinná.

Poskytovanie podpory sa nebude realizovať obdobne, ako to bolo v prípade Prvej pomoci. Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý požiada o poskytnutie podpory najneskôr do 10. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o podporu. Do formulára žiadosti bude zamestnávateľ zadávať svoje identifikačné údaje, krátky opis vonkajšieho faktora, vyznačí trvanie obmedzenia činnosti v príslušnom mesiaci a uvedie informáciu o trvaní prekážky v práci u zamestnancov.

Podpora v čase skrátenej práce sa zamestnávateľovi poskytuje za kalendárny mesiac, a to v úhrne najviac 6 mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Podpora tak bude do šiestich mesiacov spočítavať kalendárne mesiace, za ktoré bola poskytnutá podpora.

Podpora sa poskytuje na pracovné miesto zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času. Táto podmienka je splnená ak zamestnanec v kalendárnom týždni dosiahne počet hodín na prekážke najmenej 10% z ustanoveného týždenného pracovného času. Príklad: Ak je ustanovený týždenný pracovný čas 40 hod., podpora sa poskytne v prípade, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu v rozsahu najmenej 4 hod. týždenne. Skúmanie splnenia podmienky sa sleduje vždy v kalendárnom týždni a podpora sa následne poskytne za kalendárny mesiac.

Na rozhodovanie o podpore sa vzťahuje správny poriadok, s výnimkou toho, že lehota na rozhodnutie o podpore (rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí podpory) je ustanovená na 10 kalendárnych dní. Na základe ustanovení Správneho poriadku však platí, že v prípade, ak ide o komplikovanejší prípad, môže poskytovateľ podpory rozhodnúť aj neskôr. Dĺžka rozhodovania závisí od komplikovanosti prípadu, od toho, či žiadateľ predložil úplnú žiadosť a doklady, ktoré dostatočne preukazujú vonkajší faktor a príčinnú súvislosť medzi existenciou vonkajšieho faktora a neprideľovaním práce zamestnancom. Správny orgán postupuje spolu so žiadateľom tak, aby o žiadosti bolo možné rozhodnúť v čo najskoršom čase, v ideálnom prípade do 10 dní.