Skrátená práca

Výška podpory

0 %
štát
0 %
zamestnávateľ
0 %
zamestnanec

Podpora od štátu sa poskytuje vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca. Zamestnávateľ sa podieľa na čase skrátenej práce dodatočným vyplatením náhrady mzdy zamestnanca minimálne vo výške 20 % jeho priemerného zárobku. Zamestnanec tak dostane náhradu mzdy vo výške minimálne 80 % priemernej mzdy, čím sa podieľa na čase skrátenej práce akceptovaním maximálne o 20 % nižšieho zárobku.

Podpora sa poskytuje za každú hodinu prekážky na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v sume najviac 60 %  z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy v zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Príklad pre rok 2024:

Priemerná mzda v roku 2022 bola podľa Štatistického úradu SR 1 304 €. Maximálna suma podpory sa počíta ako 60 % z 1/174 zo sumy 2 608 €. To predstavuje maximálnu výšku podpory v sume 8,9931 € za hodinu trvania prekážky v práci na strane zamestnávateľa. 

Príklad pre rok 2023:

Priemerná mzda v roku 2021 bola podľa Štatistického úradu SR 1 211 €. Maximálna suma podpory sa počíta ako 60 % z 1/174 zo sumy 2 422 €. To predstavuje maximálnu výšku podpory v sume 8,3517 € za hodinu trvania prekážky v práci na strane zamestnávateľa.