Skrátená práca

Zamestnanec

Kedy môže zamestnávateľ požiadať o podporu

Ak je prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % pracovného času. Táto prekážka musela vzniknúť na základe vonkajšieho faktora, ktorý zamestnávateľ nemohol ovplyvniť alebo mu predísť.

Oprávnená cieľová skupina

Poskytnúť podporu v čase skrátenej práce je možné na pracovné miesta zamestnancov, ktorí sú:

  • v pracovnom pomere
  • v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu

Nárok na poskytnutie podpory nie je možné uplatniť na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Systém skrátenej práce sa nevzťahuje na osoby v štátnozamestnaneckom pomere, sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl apod.

Podmienky

Súhlas zamestnanca

Na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce sa vyžaduje dohoda so zástupcami zamestnancov, ktorá oprávňuje zamestnávateľa požiadať úrad / ústredie o poskytnutie podpory. V prípade ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, vyžaduje sa predloženie dohody uzatvorenej s konkrétnym zamestnancom. Ak nedôjde k dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (prípadne medzi zamestnávateľom a zamestnancom), spor o podanie žiadosti rieši rozhodca, na ktorom sa strany sporu dohodnú, prípadne ho na žiadosť zamestnávateľa určí ministerstvo práce zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu.

Náhrada mzdy

Ak zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce, poskytne zamestnancovi náhradu mzdy v sume najmenej 80% jeho priemerného zárobku.  Ak sa zamestnávateľovi neposkytne podpora v čase skrátenej práce, patrí zamestnancovi náhrada mzdy podľa Zákonníka práce (§142).

Povinnosť zamestnávateľa

Povinnosťou zamestnávateľa, ktorému bola poskytnutá podpora, je zachovať pracovné miesto najmenej 2 mesiace po skončení mesiaca, za ktorý mu bola poskytnutá podpora. Táto povinnosť sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca (výpoveď daná zamestnancom, okamžité skončenie pracovného pomeru, výpoveď daná z dôvodu straty schopnosti zamestnanca vykonávať prácu, atď.).