Vlnovky

Podpora v čase skrátenej práce

Ide o nárokovú finančnú podporu určenú zamestnávateľom v čase skrátenej práce,
pričom k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa došlo vplyvom vonkajšieho faktora.
Podpora slúži na pokrytie čiastočných nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca.

Skrátená práca

čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa

Obmedzenie činnosti

prekážka v práci na strane zamestnávateľa (príp. časti zamestnávateľa) v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej 1/3 zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10% týždenného pracovného času

Okolnosti a situácie pre poskytnutie podpory

Podmienkou poskytnutia podpory je tzv. vonkajší faktor:

má dočasný charakter

zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu predísť

má negatívny vplyv na prideľovanie práce

Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Ide najmä o tieto vonkajšie faktory:

Mimoriadna situácia

Vyhlasuje a odvoláva ju vláda SR / okresný úrad v sídle kraja /obec na základe zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Výnimočný stav / Núdzový stav

Vyhlasuje a odvoláva ho prezident / vláda SR na základe zákone č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Mimoriadna okolnosť

Môže vyhlásiť vláda, ak Štatistický úrad SR zverejnil informáciu, že HDP za predchádzajúci štvrťrok medziročne klesol, a zároveň Výbor pre makroekonomické prognózy zverejnil informáciu, že ročný HDP medziročne klesne aspoň o 3 percentuálne body.

Okolnosti vyššej moci a iný vonkajší faktor

Rozhoduje o nich komisia,  ktorá sa skladá zo zástupcov ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva financií a ministerstva hospodárstva. Môže ísť napr. o povodeň, požiar, chýbajúce dodávky materiálov v dôsledku nehody a pod.